Privacyverklaring Yaroon's

Yaroon’s, gevestigd aan Pastoor van Vessemstraat 33 4882 NJ Klein-Zundert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Yaroon's
www.yaroons.com

Pastoor van Vessemstraat 33
4882 NJ Klein-Zundert

+31 76 597 1656

 

Noot: In onderstaande Privacyverklaring wordt vaak vanuit de wij-vorm gesproken, dit omdat in sommige gevallen zowel Yaroon's als één of meer derde partijen wordt bedoeld maar vooral ook omdat de online Privacy-verklaringgenerator dit zo heeft gegenereerd en ik in plaats van nog meer tijd te stoppen in deze tekst, die niemand ooit gaat lezen, weer vrolijk verder ben gegaan met veel leukere dingen zoals cartoons tekenen en websites bouwen voor mijn klanten. Voor de duidelijkheid, Yaroon's is een eenmanszaak en die ene man is Jeroen van Rossum, waar u meteen de vriendelijke groeten van krijgt.

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yaroon’s verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yaroons.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yaroon’s verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
   Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Yaroon’s verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Yaroon’s neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yaroon’s) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yaroon’s bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit is per klant verschillend en geheel afhankelijk van de frequentie van het onderling contact en/of de waarschijnlijkheid dat deze gegevens in de toekomst nog nodig zullen zijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Yaroon’s deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Yaroon’s blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Als Yaroon’s uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekt doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming en uiteraard alleen als hier een goede reden voor is.

 

Omdat Yaroon’s uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt maken wij ook deze partijen als vanzelfsprekend niet bekend op deze, publiekelijk toegankelijke, website.
Om inzichtelijk te houden wie op de hoogte is van de partijen die de door Yaroon’s verzamelde persoonsgegevens verwerken, en deze derhalve af te schermen tegen onbevoegden, worden deze alleen op aanvraag verstrekt. Heeft u een goede reden om deze informatie op te vragen dan kunt een mailtje sturen naar info@yaroons.com.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Yaroon’s gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden behalve de cookies van Google Analytics, die wij gebruiken om inzage te verkrijgen in (anonieme) bezoekersaantallen op de site, geen trackingcookies geplaatst door derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yaroon’s en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yaroons.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Yaroon’s wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yaroon’s neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@yaroons.com.

 

Yaroon’s heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Versleutelde dataopslag.
  • Fysieke beveiliging d.m.v. alarm en camerabewaking op de werkplekken.